งาน:    งานสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล ปี 2559 โดย บริษัท อีเอ เมคคานิกส์  จำกัด

สถานที่:  ห้องเบญจศิริ โรงแรมแมริออท กรุงเทพมหานคร
วันที่:     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล ปี 2559 ขึ้น ณ ห้องเบญจศิริ โรงแรมแมริออท กรุงเทพมหานคร ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมข้อมูลความรู้มาตรฐานของระบบการใช้งานศูนย์ข้อมูล หรือที่เรียกว่า “Data Center” และเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำความรู้จากงานในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ และการเจริญเติบโตทางธุรกิจในยุคดิจิตอล ซึ่ง อีเอ เมคคานิกส์ฯ ได้คัดเลือกวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในแวดวง ศูนย์ข้อมูล (Data Center) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

1.วิธีการ back up ข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ back up ข้อมูล

2.โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูล

3.มาตรฐานของศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย

4.มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย

ซึ่งนอกจากการรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทาง ข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลในอนาคตให้เข้ากับธุรกิจในยุคดิจิตอล และก่อนจบงานทาง อีเอ เมคคานิกส์ฯ ก็ยังมีกิจกรรมการจับรางวัล IPad จำนวน 1 เครื่อง ไว้ให้ผู้สัมมนาได้ร่วมสนุกในตอนท้าย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้างาน

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน และรับของที่ระลึก ตรงจุดลงทะเบียนงานสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากแวดวงดาตาเซนเตอร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในที่บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด จัดขึ้น เป็นจำนวนมาก

ผุ้บรรยายกำลังให้ความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์

ผู้บรรยายตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานดาตาเซนเตอร์

ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแชร์ประสบการณ์งานดาตาเซนเตอร์ร่วมกันในช่วงการบรรยาย