งาน: อี เอ เมคคานิกส์ฯ ร่วมออกบูธภายในงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สถานที่: โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง
วันที่: 14-15 สิงหาคม 2560

ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาง บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เชิญไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการบริหารทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในระยะ 5 ปี ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจาก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขทั่วประเทศไทยเข้าร่วม

ซึ่งงานสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำ และหารือด้านการจัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ) เชิงกลยุทธ์ ได้แก่

การบริหารงาน กระบวนการคิด และมุมมองเชิงระบบ, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ การวางแผนและการนำแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของแผนในการบริหารงาน” และ หัวข้อ “โครงสร้างภารกิจอำนวยการและบทบาทหน้าที่รองฯบริหาร ในยุค 4.0” โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

ในครั้งนี้ บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในงาน พร้อมทั้งมอบข้อมูลสินค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับระบบการใช้งานที่ทันสมัย ให้กับผู้ที่สนใจ แนะนำข้อมูลการติดตั้ง การดูแลรักษา และการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร จากทีมวิศวกรผู้ประสบการณ์

ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ ทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน ถือได้ว่ากิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร และการจัดการให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งความรู้ที่ได้ในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดในด้านการบริหารทรัพยากร ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้มีศักยภาพตรงตามยุทธศาตร์สาธารณะสุขที่ได้กำหนดไว้ ในระยะเวลา 5 ปี