งาน: กิจกรรมการอบรมจริยธรรมองคกร์ บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส านักงาน อีเอ เมคคานิกส์
วันที่: วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมการอบรมจริยธรรมองค์กร บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด
ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงาน อีเอ เมคคานิกส์ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากร
บริษัทฯ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชั่น รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการศึกษา
จรรณยาบรรณขององค์กรคู่ค้า “สแกนเนีย” เพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกัน ซึ่งหัวข้อกิจกรรมการอบรมจริยธรรมองค์กร บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด มีดังนี้

1. นโยบายของบริษัท อีเอ เมคคานิกส์
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. การให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
4. การอุปถัมภ์และบริจาค
5. การจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก
6. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
7. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
8. จริยธรรมของพนักงาน
9. การละเมิดนโยบาย
10. การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร

โดยแต่ละหัวข้อการบรรยาย มุ่งเน้นให้เห็นถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่บุคลากร และบริษัทฯควรมี ทั้งข้อบังคับ และข้อกฎหมายต่างๆที่
ควรทราบ และแนวทางการปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน และเพื่อนพนักงาน เริ่มจากการ
ปลกู ฝังการมีจิตส านึกด้านจริยธรรมในการท างานไปยังแต่ละบุคคลภายในองค์กร ท าให้ทุกคนก้าวเป็นผนู้ าในดา้นจรยิธรรม บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ และ
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต