งาน: กิจกรรม “วันทำควำมสะอำดใหญ่ครั้งที่1 ประจำ ปี2560”

สถานที่: อาคารสำนักงาน อีเอ เมคคานิกส์
วันที่: วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงาน อีเอ เมคคานิกส์ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 1
ประจำปี 2560” ขึ้น เพื่อให้พนักงานแต่ละแผนก มาร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และพื้นที่ใช้สอย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของแต่ละแผนกภายในองค์กร

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารสำนักงานให้ดูน่าอยู่ จัดสรรอุปกรณ์การใช้สอยอย่าง
เป็นระเบีบยบ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่ยังใช้ได้มารีไซเคิล และนอกจากการทำความสะอาดร่วมกันแล้ว

แม้กิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่พนักงานทุกคน จากทุกแผนกจะได้มาร่วมกันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กร
และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนพนักงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้ดูน่าอยู่ ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น